Utveckla din arbetsplats och skapa förutsättningar att växa tillsammans

Skaver arbetsmiljön? Finns det konflikter som blockerar? Verksamhetsutveckling kan vara ett sätt att få en nystart. Birgitta Lönnebo har hjälpt ett flertal arbetsplatser och organisationer att ta tag i sina problem, att identifiera vägval och skapa önskvärda förändringar genom ledningsgruppsutveckling, arbetsmiljökartläggning eller konflikthantering.

Kanske vet ni inte vad som behövs? Med sin friare ställning kan ett externt bollplank, genom dialog och intervjuer med ledning och medarbetare, skapa sig en bild av vad som skaver och komma med viktiga förbättringsförslag. Den friare positionen är särskilt viktig när problemen i första hand finns inom ledningen. Inom verksamhetsutvecklingen kan arbetsgivaren också få hjälp att genomföra förbättringar genom t ex grupputveckling, chefshandledning eller en översyn av personalens mötesstruktur.

Ledningsgruppsutveckling

I ledningsgruppen ska allt samordnas och utvecklas. Många ledningsgrupper fungerar mer som en informationsgrupp där cheferna mest uppdaterar varandra om senaste nytt och hanterar de akuta operativa frågorna. I dessa grupper blir cheferna ofta företrädare för sitt ansvarsområde och de gemensamma strategiska frågorna för bättre resultat och utveckling får för lite tid.

Genom att lägga upp en tydligare struktur och höja ambitionen, kan ledningsgrupper bli ett strategiskt forum där de stora frågorna hinns med, besluten tas med långsiktighet i åtanke, medan småfrågorna får andra forum. Ledningsgruppen hittar en årsrytm så att de olika momenten av budget, uppföljning och utveckling får en genomtänkt ordning. En strategi för kommunikation till och från ledningsgruppen görs för att möjliggöra en hälsosam insyn och förankring av ledningens arbete.

Så går det till

Ledningsgruppsutveckling startar i form av samtal med den chef som leder gruppen, så att insatsen anpassas till de aktuella behoven. Ett par heldagar avsätts till att arbeta med hela ledningsgruppen. Sedan följer ett par uppföljningsdagar några månader senare, så att förändringarna kvalitetssäkras och ledningsgruppens förmåga att jobba tillsammans stimuleras.

Konflikthantering

Det finns mycket som kan skapa konflikter på en arbetsplats. Konflikter är ett naturligt inslag, men de ska hanteras på ett konstruktivt sätt. Konflikter handlar om attityder, beteende och sakfrågor som man har olika åsikter om.

Birgitta bygger sin praktik på Thomas Jordans forskning på arbetslivets konflikter och hans olika konfliktkategorier. Exempel på dessa kategorier är fördelningskonflikter (hur arbetsbördan på arbetsplatsen fördelas), positionskonflikter (vem som ska tilldelas en viss roll) eller övertygelsekonflikter (vilket synsätt och vilka metoder som ska vara vägledande på en arbetsplats). 

Så går det till

En del konflikter behöver behandlas i hela personalgruppen medan andra hör hemma i det mindre sammanhanget mellan i närmast berörda. En konflikthantering börjar med ett samtal med den ansvarige som beställer insatsen, så att val av metod anpassas till situationen.

Värdegrundsarbete

Alla organisationer har en verksamhetsidé, en vision och en värdegrund. Med jämna mellanrum behöver dessa ses över för att de ska återspegla organisationens aktuella värderingar och inriktningar.

I värdegrunden finns viktiga ord som förväntas bli framträdande i vardagsarbetet och uppfattas av tredje part. I värdegrunden behöver också finnas ett anslag om normkritiskt tänkande i hur arbetsplatsen tänker hantera olikhet och mångfald i ett modernt samhälle. Där finns också ideologiska ställningstaganden som vilka idéer som ska forma verksamheten, vilket bemötande som ska gestaltas, vilka kvaliteter som särskilt ska följas, vilket ledarskap som är önskvärt och vilken personalpolitik som ska gälla.

Så går det till

I ett värdegrundsarbete behöver alla delar av organisationen vara delaktiga. En plan för hur detta ska ske behöver göras för att processen ska bli möjlig att genomföra inom organisationens ramar. Ett värdegrundsarbete startar med ett samtal med ledningen så att omfattning och upplägg kan anpassas för den aktuella organisationen.

Kurser & föreläsningar

Halv- eller heldagskurser kan beställas kring teman som ledarskap, medarbetarskap, bemötande, måluppfyllelse, konflikter, roller eller möteskulturer. En föreläsning bör föregås av ett samtal med berörd chef kring bakgrunden till att just denna föreläsning beställs och vilken effekt föreläsningen förväntas ge.

Genom att föreläsningen kompletteras med övningar och samtal, kan den pedagogiska effekten bli större. Då blir föreläsningen ett moment i en tänkt verksamhetsutveckling som redan pågår på arbetsplatsen.