Lindra svårigheter och hitta en väg framåt

Med krishantering kan du få hjälp att hantera olika situationer som vi alla befinner oss i ibland. Kriser är en del av att vara människa och en naturlig del av livet. Kriser öppnar för existentiella frågor. Hur vill jag leva mitt liv? Vilket ansvar har jag för andra? Vilka vägar vill jag gå? Vad är inte förhandlingsbart i mitt liv? 

I första hand brukar vi prata med vänner och familjen kring dessa frågor. Men ibland kan det vara till stor hjälp att prata med någon utomstående. Många arbetsgivare möjliggör för sina anställda att få gå i samtal för att underlätta svårigheter och förhindra eller förkorta sjukskrivning. Som regel brukar arbetsgivaren hjälpa till med kostnaden oavsett om problemen härrör från arbetet eller från privatlivet.

Birgittas terapeutiska inriktning

Birgitta Lönnebo är en erfaren legitimerad psykoterapeut, socionom och diakon som erbjuder individuella samtal för både företag och privatpersoner. Birgitta har en psykodynamisk bakgrund som psykoterapeut, men arbetar ofta med kognitiva inslag. De existentiella perspektiven är ofta närvarande i krishanteringen.

Vanliga skäl att söka extern hjälp

Förluster. När vi förlorat en viktig person genom dödsfall eller separation, blivit uppsagda från en anställning eller går i pension. När vi förlorat tron på det vi tidigare trodde på. När jag varit utsatt för ett hot eller våld och blivit rädd för att leva normalt. När jag förlorat kroppsliga eller psykiska funktioner och vill försöka börja leva normalt.

Psykisk ohälsa. När jag har svårt att sätta inre gränser för vad jag orkar och vill, utan att få dåligt samvete. Eller sätta yttre gränser för hur mycket jag ska arbeta eller ställa upp för andra. När jag förstår att jag måste försonas med mitt liv bakåt och leva mera framåt.

Kriser kräver tid, ibland lång tid, för en omställning, en sorgefas och en nyorientering. Även om den egna bearbetningen tar, och behöver ta, lång tid kan en handfull samtal ändå vara till stor hjälp.

Så går det till

Birgitta Lönnebo erbjuder korttidspsykoterapi som krishantering. Det innebär att vi träffas som regel 10 samtal med möjlighet till förlängning. Vi börjar med din aktuella situation, kastar en blick bakåt för att se vilka mönster som finns och arbetar sedan med redskap för att förstå och hitta verktyg inför framtiden.

Vid första mötet har vi ett förutsättningslöst samtal där vi tillsammans tar reda på önskemål och behov för att kunna avgöra om det finns bra förutsättningar för fortsatta samtal. Om båda tror att ett antal samtal skulle kunna hjälpa, görs en plan om innehåll och antal gånger. I normalfallet får man fem samtal á 45 minuter där man koncentrerat talar om just den uppkomna krisen och försöker hitta förhållningssätt att hantera detta. Ibland beviljar arbetsgivarna fler samtal. Vanligen sker ingen återrapportering till arbetsgivaren om innehållet i samtalen. Om önskemål finns från arbetsgivaren att psykoterapeuten ska lämna någon form av avrapportering, ska detta göras upp från början i samråd med den anställde.