Den bästa formen av chefsutbildning gör ledarskapet lättare att bära

Chefer har tryck på sig från flera håll. Resultat ska uppnås, problem lösas och dialogen med medarbetarna ska fungera smidigt. Rapporter ska lämnas till styrelser eller politiker. Lagar ska följas och incidentrapporter skrivas. Budgeten ska följas och nya intäkter hittas.

Ledarskap kan vara ensamt, men också roligt. När brukare, klienter, kunder, medborgare och församlingsbor får hjälp att gå vidare. När verksamheten uppmärksammas i pressen för sin kvalitet.

Chefshandledning leder till bättre resultat och hälsa hos både ledare och medarbetare. Många chefer går regelbundet i chefshandledning som en naturlig del i att utveckla sitt ledarskap och samtidigt hitta sunda gränser så att inte familjen och fritiden blir lidande. Många chefer säger att handledning är den bästa formen av chefsutbildning.

Så går det till

Många chefer träffar en hand­ledare individuellt 90 minuter en gång i månaden, en termin i taget, för att känna sig fri att prata, hitta sin strategi framåt och öka sin självkännedom. En del chefer önskar handledning tillsammans med några kollegor. Fördelen med grupp är att kollegorna får del av varandras erfarenheter och stöd.

Under första samtalet vid chefshandledning inventeras chefens nuläge gällande både personliga förutsättningar och det aktuella uppdrag denne har och det resultat som denne förväntas uppnå. Handledaren hjälper till att hålla tråden medan chefen tar upp det som är viktigt just nu för att få nya infallsvinklar på vardagsarbetet.

Under samtalet bidrar handledaren med sin egen erfarenhet och teoretiska referenser. Som avslutning summerar handledaren samtalet och gör en plan inför nästa träff.

chefsHandledningen hjälper dig att

• Tänka strategiskt och lösningsorienterat

• Få syn på ditt eget agerande

• Kommunicera med din ledning

• Främja din egen hälsa

Medarbetarhandledning

Genom åren har Birgitta Lönnebo handlett olika personalgrupper såsom socialsekreterare, diakoner och behandlingspersonal på HVB-hem i bemötande av människor i utsatta situationer.

  Medarbetare vill göra ett bra jobb, utvecklas i sin förmåga och få förutsättningar för det. Många yrkesgrupper inom människovårdande organisationer har en lång tradition av att få handledning i grupp för att öka sitt yrkeskunnande, men även andra yrkesgrupper väljer handledning för att stärka sin professionalitet.

  I vården, i socialtjänsten och i kyrkan möter man människor i utsatta situationer, i kris och med trauman. Hur kan man förstå sin medmänniska, vad behöver denne och vilken hjälp är möjlig att ge? Det handlar om att se, bedöma och handla. Socialt och diakonalt arbete ställer stora krav på medarbetarna att förstå individer, bemöta grupper och följa med i samhällsutvecklingen. Behoven är alltid större än resurserna. Ofta hamnar medarbetarna i prioriteringar och gränssättning för att kunna göra rätt sak i stunden. För att skapa större stabilitet behöver också medarbetarna förbättra sina egna rutiner och öka samverkan med andra myndigheter och organisationer.

  Arbetet är krävande och roligt. Belöningen är att få se brukare, klienter och kunder  hitta lösningar och utvecklas. Yrkeskunnandet stärks när medarbetarna hittar nya metoder och sätt att lösa problem. Handledning leder till bättre resultat och främjar hälsan.

  Så går det till

  Medarbetare får som regel handledning i grupp, en gång i månaden där tiden avgörs av hur många deltagare gruppen har. Ofta är man 4 till 5 stycken som träffas 2 timmar en gång i månaden. Handledaren håller i samtalet medan medarbetarna kommer med berättelser om sina aktuella möten med människor i utsatta situationer som skapat behov av särskilt bemötande och problemlösning. Kollegorna delar med sig av varandras erfarenheter och stöd. Handledaren bidrar teoretisk psykologisk förståelse.

  medarbetarhandledning hjälper dig att

  •  Stärka din professionalitet

  • Öka dina psykologiska kunskaper

  • Få hjälp att hitta lösningar

  • Sätta sunda gränser så du håller i längden

  Livs- och karriärplanering

  Vart är jag på väg i livet och vilket blir mitt nästa jobb? Ibland förlorar man sitt jobb och måste med all hast tänka om för att klara sin försörjning. Ibland går man själv under längre tid med drömmar om att pröva ett nytt arbete eller en ny yrkesutbildning. Ibland vill man jobba mindre för att hinna med familjen eller klara sin hälsa.

  Så går det till

  I livs- och karriärplanering avsätter man en handfull träffar. Tillsammans med handledaren diskuterar man frågor om drömmar, meriter, nätverk , möjliga strategier och energin att nå sina mål. 

  Vid varje tillfälle görs planer på vilket arbete som ska göras mellan gångerna. Vilka kontakter som ska tas. Vilka tjänster eller utbildningar som ska sökas. Eller hur sättet att skriva sin CV eller använda referenter kan utvecklas.