Ledningsfilosofi


Birgitta Lönnebos ledningsfilosofi utgår från självkännedom. Alla ledare har närmast en skyldighet att förstå vem man vill vara och hur man uppfattas av andra. Att inse att man själv behöver förändras för att utvecklas. För att inte alltid göra mer av samma sak, utan istället hitta en helt ny lösning som inte är prövad. Beroende på person och situation behöver olika ledarstilar användas.


Leda genom andra

Birgitta Lönnebos grundinställning till ledarskap är: att leda genom andra – chefer ska i första hand skapa goda förutsättningar för sina medarbetare så att de får möjlighet att utvecklas och skapa goda resultat. Chefen ska sedan leda helheten, styra mot resultat och följa upp, så att hela organisationen genomsyras av ett lärande.

Resultatorienterat ledarskap

Medarbetare och chefer behöver med gemensamma krafter uppnå de förväntade målen. Den långsiktiga visionen och de näraliggande målen behöver vara begripliga och möjliga att uppnå.


Relationsbaserat ledarskap

När chef och medarbetare får en respektfull och ömsesidigt relation där man förstår tillräckligt väl hur båda fungerar, är alla vinnare. Verksamheten tenderar att göra bäst resultat. Både medarbetare och chef utvecklas och mår bra på jobbet. Det blir högt i tak före beslut och lojalitet efter beslut eftersom de tuffa diskussionerna blev konstruktiva.


Värderingsstyrt ledarskap

I människovårdande organisationer behöver ledningen föregå med gott exempel och själva gestalta det bemötande som man önskar se hos sina medarbetare i deras arbete inom vård, omsorg och socialtjänst. I idéburet ledarskap såsom kyrkor eller intresseorganisationer, behöver ledningen själva omfattas av idéerna och leva efter dem. Normkritiskt tänkande skapar en självrannsakande hållning som bidrar till öppenhet, mångfald och öppenhet. Medarbetarna behöver ställa sig bakom organisationens värdegrund.


Salutogent ledarskap

En frisk arbetsplats får mycket gjort, klarar mångfald och kan behålla sina medarbetare. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Alla behöver och önskar stöd, uppmuntran och yrkesmässig utveckling. Alla medarbetare har rätt att få hjälp med prioriteringar och en balans mellan ansvar och befogenheter. Arbetsgivare behöver inventera och röja hinder för att bibehålla en frisk arbetsplats.


Gränssättande ledarskap

När något skaver. Tydlighet röjer många hinder. När såväl chefer som medarbetare står upp för sina åsikter, kan en uppfriskande diskussion lösa problem. Före beslut högt i tak och efter beslut lojalitet. I slutändan behöver ledningen ta beslut och med medarbetarnas hjälp genomföra dem. Ta konflikterna så snart de kommer upp innan arbetsmiljön blir förgiftad och resultaten sämre. Chefer behöver självfallet även vara gränssättande mot egna tendenser att odla prestige och stressat beteende.

Läs mer om Birgittas erfarenheter av ledarskap här.

Kvinna ger man en sekatör i trädgården
HEM